Μελέτη & Κατασκευή Ξενοδοχειακών Μονάδων και Πολυτελών Κατοικιών

Μεταξύ πολλών άλλων δραστηριοτήτων, η εταιρία  μας έχει εισέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων και πολυτελών κατοικιών. H επιλογή αυτή οδήγησε στον εμπλουτισμό της γκάμας των υπηρεσιών μας,  με εξειδικευμένες μεθόδους (Brand Analysis, Guidelines & Moodboards Synthesis) που στόχο έχουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός τουριστικού προϊόντος ώστε αυτό να είναι ποιοτικό αλλά και ανταγωνιστικό στις νέες αγορές.

Η εταιρία μας εγγυάται το αποτέλεσμα της επένδυσης σας από την πρώτη σας ιδέα μέχρι και την λειτουργία της. 

Η μέθοδος αυτή, όπως αναπτύσσεται από την ERGOPRAXIS για την ανακαίνιση - ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος,  περιλαμβάνει συνοπτικά τις  παρακάτω τέσσερις (4) ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ και καλύπτει και τις επτά (7) κρίσιμες ΦΑΣΕΙΣ  εξέλιξης ενός τεχνικού έργου.

A. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1η ΦΑΣΗ: [Α] ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

2η ΦΑΣΗ: [B] ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

3η ΦΑΣΗ: [C] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

B. ΜΕΛΕΤΗ

4η ΦΑΣΗ: [D] ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

5η ΦΑΣΗ: [Ε] ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

6η ΦΑΣΗ: [F] ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

7η ΦΑΣΗ: [G] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ