Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ.ΜΑΕ 56531/01/B/04/168 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 005737701000

 

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αρ.ΜΑΕ 56531/01/B/04/168 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 005737701000 σε Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 201ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον δήμο Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού Έβρου αριθμός 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 

1.Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014.

3.Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015.

4.Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατελήφθησαν για τη χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014 και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερόμενων για τη χρήση 2015.

5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α ́ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον δήμο Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού Έβρου αριθμός 4, και Β ́ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον δήμο Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού Έβρου αριθμός 4.

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις μετοχές των ή απόδειξη κατάθεσης αυτών σε τραπεζικό ίδρυμα ή το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.  

 

Γαλάτσι, 02/06/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο