Προηγούμενο

Εγκατάσταση Η/Ζ 2.500kW στον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής Ρεύματος της ΔΕΗ στην Ικαρία

 

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ, ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την εγκατάσταση ενός νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους παραγόμενης ισχύος 2.500kW στον ΤΣΠ της ΔΕΗ στην Ικαρία. Την γενική ευθύνη του Έργου είχε η εταιρία SMDERI, Κινέζικων συμφερόντων, η οποία ανέλαβε και την προμήθεια του εξοπλισμού.

Για την εκτέλεση του ιδιαίτερα απαιτητικού έργου (από τεχνική και διαχειριστική σκοπιά), ο Ανάδοχος επέλεξε την ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ προκειμένου την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, συνεπικουρούμενων των αναγκαίων οικοδομικών εργασιών και μεταλλικών κατασκευών καθώς και την θέση σε λειτουργία του σχετικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Στο έργο έλαβαν χώρα μηχανολογικές εγκαταστάσεις που αφορούν την τροφοδοσία καυσίμου, την ψύξη και την λίπανση του νέου ΗΖ καθώς και την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα και ατμού για τις ανάγκες του εργοστασίου. Η παραγωγή του ατμού πραγματοποιείται με ανάκτηση της θερμότητας των καυσαερίων του ΗΖ σε boiler νερού, χωρητικότητας 8tn.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που αφορούν την Μέση & την Χαμηλή Τάση της εγκατάστασης καθώς και οι αναγκαίες εργασίες αυτοματοποίησης σε θέματα λειτουργίας, προστασιών και ασφάλειας, με συνεχή απομακρυσμένη εποπτεία.

 

  Για όλα τα παραπάνω αντικείμενα η εταιρία μας είχε την ευθύνη:

  • του σχεδιασμού & του engineering του έργου
  • της κατασκευής των ΗΜ δικτύων
  • της τοποθέτησης & σύνδεσης του ΗΜ εξοπλισμού
  • της διαδικασίας του χημικού καθαρισμού και του Flashing των μηχανολογικών δικτύων 
  • του Start up & του Commissioning του έργου

Σημαντικά αντικείμενα του έργου αποτέλεσαν επίσης η μετεγκατάσταση υφιστάμενης καμινάδας καθώς και η εγκατάσταση μίας νέας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και ανέγερσης κατάλληλου μεταλλικού ικριώματος στήριξης, καθώς και οι μεταλλικές κατασκευές (πλατφόρμες, δάπεδα εργασίας κλπ) που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε κρίσιμες διατάξεις λειτουργίας της εγκατάστασης (Η/Ζ, boiler κλπ).

Το έργο παραδόθηκε προς πλήρη λειτουργία στην ΔΕΗ ΑΕ, τον Σεπτέμβριο του 2019